La Noria de Sevilla

noria

Àmbit de Treball:
Revisió independent

Descripció del Projecte:
El treball encarregat a Horwath HTL va ser el d’ajudar als promotors d’aquesta atracció turística, de gran importància a la ciutat de Sevilla, a dur a terme una revisió independent del seu pla de negoci abans de l’apertura imminent de l’atracció.
Horwath HTL va dur a terme un anàlisi de les atraccions turístiques de Sevilla amb la finalitat d’avaluar l’entorn competitiu en el que operaria la Nòria i va crear un model econòmic basat en la demanda per poder mesurar el potencial d’entrada al mercat del projecte i l’impacte dels costos operatius fixes i variables.

Estat del Projecte:
La Noria va obrir l’any 2015 i a dia d’avui es troba activa i en ple funcionament.